Sahn-ı Seman’dan Darülfünun’a… Uluslararası Sempozyum Başlıyor

Sahn-ı Seman’dan Darülfünun’a… Uluslararası Sempozyum Başlıyor
Sahn-ı Seman’dan Darülfünun’a… Uluslararası Sempozyum Başlıyor Tugrul Demir
Bu içerik 1147 kez okundu.

"Sahn-ı Seman’dan Darülfünun’a Osmanlı’da İlim ve Fikir Dünyası Sempozyumu” 22 Aralık Cuma günü saat 09.30’da Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi’nde başlıyor. 2 gün boyunca devam edecek uluslararası sempozyuma Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinden katılacak akademisyenler, 18. Yüzyıldaki Osmanlı ilim ve fikir dünyasını tüm yönleriyle ele alacak.

 

18. yüzyılda Osmanlı ilim ve fikir dünyası, Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi’nde gün yüzüne çıkıyor. Zeytinburnu Belediyesi ve İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nin işbirliği ile yapılacak “Sahn-ı Seman’dan Darülfünun’a Osmanlı’da İlim ve Fikir Dünyası Sempozyumu”nda Türkiye’nin önde gelen akademisyenleri 2 gün boyunca Osmanlı’da 18. yüzyıl ilim ve fikir dünyasını tartışacak.

 

12 ÜNİVERSİTEDEN 54 AKADEMİSYEN SEMPOZYUMDA BULUŞUYOR

 

Amerika ve Kanada gibi yurt dışında da akademisyenlerin katılacağı uluslararası sempozyumda; İstanbul Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mahmut Ak, Murat Sarıtaş, Yasir Beyatlı, Serdar Özalp, Selman Tüfekçioğlu, Şaban Kütük, Syracuse Üniversitesi’nden Dr. Ahmet Abdülmecid, İstanbul Medeniyet Üniversitesi’nden Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nden Atilla Polat, İstanbul Teknik Üniversitesi Fen ve Edebiyat Fakültesi’nden Dr. Ali Demirci, Yalova Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi’nden Dr. Kenan Tekin, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nden Kaan Üçsu, McGill Üniversitesi İslam Araştırma Enstitüsü’nden Hasan Umut, İbn Haldun Üniversitesi’nden Prof. Dr. Recep Şentürk, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden Prof. Dr. Mürteza Bedir, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden Doç. Dr. Necmettin Kızılkaya, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Murat Sarıtaş, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden Prof. Dr. Abdurrahman Özdemir, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Doç. Dr. Ayşe Zişan Furat, Yalova Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi’nden Doç. Dr. Süleyman Berk, Türkiye Yazma Eserler Kurumu’ndan Dr. Göker İnan ve Ali Arslan, Doç. Dr. Ahmet Hamdi Furat, Dr. Nilüfer Kalkan Yorulmaz, Dr. Osman Sacid Arı, Adem Irmak, 29 Mayıs Üniversitesi’nden Prof. Dr. Zekeriya Güler, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden Dr. Seyid Ali Güşen, Trakya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden Dr. Taha İmamoğlu, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden Dr. Nilüfer Kalkan Yorulmaz, Dr. Kadir Ayaz, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden Doç. Dr. Muhammed Abay, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanı Prof. Dr. Muhittin Macit, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nden Prof. Dr. Abdullah Kızılcık, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden Dr. Musa Alak, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden Doç. Dr. Necmettin Pehlivan, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden Doç. Dr. Ali Öztürk, Ömer Duran, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden Dr. Yavuz Yıldırım ve Tuba Yıldız, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dr. Hilal Livaoğlu Menküç, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden Prof. Dr. Reşat Öngören ve Doç. Dr. Ali Namlı, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden M. Tayyip Durceylan, Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden Ayşegül Mete, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden Prof. Dr. Fazlı Arslan, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nden Doç. Dr. Cüneyt Kaya, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Doç. Dr. Mehmet Kalaycı, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Zeynelabidin Hüseyni, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden Doç. Dr. Mustakim Arıcı, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden Prof. Dr. Mürteza Bedir, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden Doç. Dr. Ahmet Hamdi Furat, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden Osman Safa Bursalı ve Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden Prof. Dr. Fuat Aydın konuşmacı olarak katılacak.

 

18. YÜZYILDA OSMANLI İLİM VE FİKİR DÜNYASI

 

"Sahn-ı Seman’dan Darülfünun’a Osmanlı’da İlim ve Fikir Dünyası" sempozyumunda; 18. Yüzyıl Osmanlı Uleması, Kâtip Çelebi’nin Hendese Bilen Kadısına Müşahhas Bir Örnek: Ebû Sehl Nu‘mân Efendi, Cihet-i Vahde Tartışmaları Bağlamında 18. Yüzyıl Osmanlı İlim Düşüncesi, İbrahim Müteferrika’nın Haritacılık Çalışmalarına Bir Bakış, Veliyyüddin Cârullah Efendi’nin Derkenar Notlarında Teorik Astronomi, Hanefi Geleneğin Temsilcisi:Hâdimî, Hâdimi’nin (ö. 1176/1762) Mecâmi’u’l-hakâik İsimli Usul Eseri Üzerine Genel Bir Değerlendirme, Kavâid Usul İlişkisi (Hâdimî Örneği), 18. Yüzyılda Mezhebi Savunmak: Ebu Sa’îd el-Hâdimî’de İçtihat ve Taklit, İlmiye Teşkilatı, Islah mı? Yenilenme mi? 18. Yüzyıl Osmanlı Eğitiminde Dönüşüm, 18. Asır Hat Sanatına Genel Bakış ve Hattat İsmâil Zühdî Efendi, 18. Yüzyılda Müderrislik Yapan Vak’anüvisler ve İlmiye Sınıfına Dair Tuttukları Bazı Kayıtlar, Kariyerinin Başında Bir Osmanlı Kadısı’nın Hatıraları: Sıdkî Mustafa Efendi Günlüğü, 18. Yüzyılın İlmî Mirası Mir’ât-ı Ulemâ, Klasik İslami İlimler: Tefsir, Hadis, 18. Yüzyıl Osmanlı Muhaddislerinden Edirneli İbrahim Fıtrî Efendi ve Sahîh-i Buhârî Şerhi, Şerhu Usûli’l-Hadîs İsimli Eseri Bağlamında Dâvûd el-Karsî’nin Şerh Yöntemi, İstanbul ve Anadolu’daki Hadis icâzetleri ve Rivayet Koleksiyonları, Haherzade’nin Minhacü’l-Beyan’ı Çerçevesinde Osmanlı’da Kur’an Sözlükçülüğü, Dil Bilimleri, Mantık, 18. Yüzyılda Osmanlılarda Gramer Alimleri, Gözden Kaçan Bir Avâmil-i cedîd Şerhi: Veliyyüddîn b. Halîl el-Bükâî’nin Zübdetü’l-kavâ‘id ve ‘ukdetü’l-fevâid’i, Kalîlu’l-Hacm, Kesîru’l-Ma‘na: Osmanlı Medreselerinde Velican Mar‘âşî’nin Zübdetu’l- Münâzara’sı, Ayıntâbî’nin III. Selim’in Islahatına Dair Tutumu, 18. Yüzyılda Bir Tercüme Serüveni: Pirizade ve Ahmet Cevdet Paşa’nın Mukaddime Çevirisi, Abdurrahman el-Ceberti’nin Acâibu’l-âsâr fi’t-teracim ve’l-ahbâr’ındaki Türkçe İfadelerden Hareketle 18. Yüzyıl Mısır Sosyal Yaşamında Osmanlı Etkisi, 18.Yüzyıl Osmanlı Tasavvufunda Üç Velûd Müellif Sûfi: Bursevi, Erzurumi ve Müstakimzade, Medrese-Tekke Çatışmaları Ekseninde Semâ Literatürünün Oluşumu: Nâblusî’nin Ukûdü’l-Lü’lüiyye Risâlesinde Mevlevîlik ve Semâ Müdâfaası, İstanbul’da Trabluslu Bir Şeyh Efendi:Safi Mûsâ el-Mevlevî ve Katkıları, 18. Yüzyıl Osmanlı Müzik Mirası Üstüne Bazı Mülahazalar: Müneccimbaşı Ahmed Dede (v.1702) Örneği, 18. Yüzyıl Osmanlı Dinî Düşüncesinde Mahallîleşme Tezahürleri: Mâturîdîlik Örneği, İbrahim B. Haydar’ın Abdurrahman el-Câmî Yorumu: er-Risâletu’l-Kudsiyyetu’t-Tâhire bi’şerhi’d-Dürreti’l-Fâhire, Müzmin Felsefe Okuru Cârullah Efendi’nin Gözüyle Tehâfüt ve Tekfir Tartışmaları, Fıkıh, Dinler Tarihi, Hafid Efendi’nin Galatât’ında Fıkıh Terimleri, Hicaz’ın Hanefi Fukahası Mesaide: Vakfa Gelir Getiren Malın Tamiri ve İhyası Hakkında Bir Risale ve Takarizi, Kevakib-i Seba’nın Yahudilik ve Hıristiyanlık Eleştirisi gibi konular tüm ayrıntılarıyla ele alınacak.

 

22 Aralık Cuma günü saat 09.30’da Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi'nde başlayacak olan "Sahn-ı Seman’dan Darülfünun’a Osmanlı’da İlim ve Fikir Dünyası Sempozyumu” 23 Aralık Cumartesi gününe kadar devam edecek.

Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Buse Narcı Bodrum'da Görüntülendi
Buse Narcı Bodrum'da Görüntülendi
Cansu Taşkın: Son Model Araba Gönderdiler Kabul Etmedim
Cansu Taşkın: Son Model Araba Gönderdiler Kabul Etmedim